Начало » За сайта » Поверителност


Политика за защита на личните данни (последна промяна: 30.05.2018 г.)

I. Въведение
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов Общ регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г.), съкратено GDPR. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
Тази политика за поверителност се отнася до www.gametracker.bg (като може да бъде наричан по-долу GameTracker България, "Нас", "Ние") и Вас, посетителя на този уеб сайт.
С настоящия документ имаме за цел да ви запознаем с това защо ни е необходимо вашето съгласие, за да събираме и обработваме личните ви данни, какви лични данни събираме и обработваме, защо и как го правим и какви са правата ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).
Моля, прочетете внимателно настоящия документ и в случай, че имате въпроси се обърнете към администратора.
В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт.
II. Дефиниции
"Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или „потребител“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
"Администратор" означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство.
"Обработване на лични данни" е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
"Надзорен орган" означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.
"Tрета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
III. Цел на политиката за поверителност
Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:
- поема ангажимент да защитава личните данни на потребителите
- спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно ЗЗЛД и GDPR
- гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на потребителите
IV. Информация относно Администратора на лични данни
Име: Валентин Кирязов
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас
E-mail: burgasko@burgasko.com
V. Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
VI. Защо ни е необходимо съгласие за да обработваме вашите данни?
Администраторът поема сериозен ангажимент да защитава личните данни. За да продължите да използвате услугите на сайта е необходимо администраторът да получим вашето недвусмислено съгласие да обработва личните ви данни. В случай, че продължите да използвате уеб сайта се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и GDPR и давате своето съгласие администратора да събира, обработва и съхранява личните ви данни.
VII. Какви лични данни събираме, обработваме и съхраняваме?
Обикновено администраторът обработва следните данни: потребителско име, парола, e-mail, IP адрес, отпечатък на браузъра, ваши коментари.
VIII. Как събираме данни за Вас?
Администраторът събира данни за вас по различни начини:
1. Чрез попълвани и изпращани от вас формуляри. Например, когато създавате профил вие ни предоставяте потребителско име, парола и e-mail. Чрез изпращането им, вие съзнателно споделяте вашите данни.
2. Чрез наблюдения. За целта използваме стандартни подходи за проследяване на IP адреса ви и отпечатъка на браузъра.
3. Чрез бисквитки. Използваме бисквитки с цел по-бързото ви иденфициране и предоставяне на услуги. За повече информация прегледайте Политиката относно бисквитките
Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
При използването на събраната информация, Администраторът не извършва профилиране на физическите лица.
IX. За какви цели събираме личните данни?
Информацията, която администраторът събира и обработва от вас може да се използва за следните цели:
1. Нормалното функциониране на сайта. Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта. Чрез тях можем да удостоверим самоличността ви като логнат потребител. Такива данни например са данните от сесията ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.
2. За обработване на личните ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи.
X. За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?
Администраторът съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в сайта. След изтичането на този срок Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без ненужно забавяне.
XI. Кой друг има достъп до личните Ви данни?
Администраторът може да разкрива част от данните ви (като IP адрес, отпечатък на браузъра и др., без данните на профила ви) на трети страни. Такива страни, например, са Google, Tyxo, както и лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS).
XII. Какви принципи спазваме при обработването на личните данни?
Администраторът спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:
- законосъобразност;
- добросъвестност и прозрачност;
- точност и актуалност;
- свеждане на данните до минимум;
- ограничение на съхранението;
- съгласие на потребителите за обработка на данните.
XIII. Защита на личните данни
Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:
- цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри;
- при упражняване на правото на достъп от физическото лице, Администраторът проверява идентичността на физическото лице, преди да му предостави исканата информация.
XIV. Какви са правата Ви във връзка с личните данни?
Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните ви данни:
1. Право на достъп. Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма.
2. Право на коригиране или попълване. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с вас директно през вашия контролен панел в сайта или с отправяне на искане до администратора.
3. Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни. Ако не желаете всички или част от вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до администратора. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията ви за използване на услугите, вашият акаунт ще бъде деактивиран.
4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“). Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с вас лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание.
5. Право на ограничаване обработването на личните ви данни.
6. Право на преносимост на данните. Вие можете да поискате от администратора да прехвърли вашите лични данни към посочен от вас администратор, когато това е технически осъществимо.
7. Право на защита по съдебен и административен ред (право на подаване на жалба до надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни).
XV. Промени в политиката за поверителност
Администраторът има право да актуализира политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на тази страница, освен ако не е предвидено друго. Потребителите имат задължението периодично да посещават тази страница, за да се запознаят с последния вариант на документа. Администраторът не носи отговорност, ако потребител не се е запознал с последния вариант на документа.

Всички полета са задължителни.
Потребителско име

Парола